ประมวลจริยธรรม

สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา"

Bansapam

ราชกิจจานุเบกษา ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา