สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา"