ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา"