การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา"