ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย

No gift policy

จากการปฏิบัติหน้าที่

โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา"

No gift policy