มาตรการส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประกาศมาตรการ
โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา"

หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน

ประกาศมาตรการ กลไก การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของโรงเรียน

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน

ประกาศมาตรการ กลไก แนวทางและระบบการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการ
โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา"

มาตรการ กลไก การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์

รายงานผลการวิเคราะห์ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา"