การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใสในสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา"

Bansapam