การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา"