กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา"

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉ.3) พ.ศ.2553

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉ.4) พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติข้อมูลข้าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551