กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กับการศึกษา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉ.3)
พ.ศ.2553

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉ.4)
พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ.2545

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ.2562