ข้อมูลบุคลากร

โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา"

ฝ่ายบริหาร โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา"

กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี-นาฎศิลป์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

บุคลากรทางการศึกษา